Glavni meni


Odsjek za aerodrome Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA) organizovao je od 18. do 20. novembra 2013. godine obuku za originatore (ovlaštene davaoce informacija u AIS BiH).

Prema riječima Davora Budimira, šefa Odsjeka za aerodrome u BHDCA, cilj obuke bio je da se originatori upoznaju sa procedurama pripremanja i davanja podataka u AIS BiH, zakonskom regulativom u ovoj oblasti u BiH, kao i međunarodnim standardima i preporučenoj praksi. Teme obrađivane na obuci su objava statičkih podataka, evropska AIS baza, rokovi za dostavu sirovih podataka, te objava podataka putem NOTAM-a.

Obuci su prisustvovali zaposleni u BHDCA, Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH (BHANSA) i entitetskim direkcijama (FED CAD i RS CAD), odnosno načelnici ATS-ova, vođe smjena kontrolora, zaposleni u NOF, ARO, MET i odsjeku tehnike, kao i osoblje zaduženo za pripremanje i dostavljanje zrakoplovnih informacija u AIS BiH iz međunarodnh aerodroma, letilišta i aeroklubova.