Glavni meni


Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine (BHDCA) je upravni organ nadležan i odgovoran za obavljanje funkcije regulatora i nadzora, te izdavanje dozvola, potvrda i certifikata u oblasti civilnog zrakoplovstva i kontrole letenja, osnovana 1997. godine sa ciljem da odgovori obavezama Bosne i Hercegovine kao države članice Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (International Civil Aviation Organization - ICAO) i potpisnice Čikaške konvencije.

Uz to, Bosna i Hercegovina je član Europske konferencije civilnog zrakoplovstva (European Civil Aviation Conference-ECAC), Zajedničkih zrakoplovnih vlasti (Joint Aviation Authorities-JAA) i Evropske agencije za sigurnost zračne plovidbe (EUROCONTROL), a ima status posmatrača u radu Evropske agencije za sigurnost u zrakoplovstvu (European Aviation Safety Agency - EASA).

BiH je ratifikovala Sporazum o uspostavi Zajedničke zrakoplovne oblasti (European Common Aviation Area - ECAA) i potpisala radni aranžman sa EASA čime je prihvatila obavezu primjene propisa Evropske unije u oblasti civilnog zrakoplovstva.

BHDCA je ustanovljena u okviru Мinistarstva komunikacija i prometa BiH (MKTBiH), a njena organizacija i upravljanje, nadležnosti i odgovornosti, regulisani su Zakonom o zrakoplovstvu BiH i Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva komunikacija i prometa BiH.

  • ICAO (Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo) od 16. januara 1993. godine.
  • ECAC (Evropske konferencije za civilno zrakoplovstvo) od 27. septembra 2001. godine.
  • EUROCONTROL (Evropske agencije za sigurnost zračne plovidbe) od 1. marta 2004. godine.
  • FAB CE (Funkcionalni blok zračnog prostora Centralne Evrope) оd 5. maja 2011. godine.
  • JAA (Zajednička zrakoplovna vlast) оd 03. decembra 2008. godine kao punopravni član.
  • EASA (Evropska agencija za sigurnost u zrakoplovstvu).

Misija

Uspostavljanje regulatornog okvira, certifikacija i nadzor zrakoplovnih subjekata u BiH.

 


Vizija

Unapređenje sigurnosti civilnog zrakoplovstva u BiH.


Izjava o politici kvaliteta

BHDCA je opredijeljena za održavanje i unaprjeđenje sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa međunarodnim preporukama, standardima (ICAO SARPs) i zahtjevima ISO 9001, radi osiguranja efikasnog i efektivnog korištenja resursa, identificiranja i sprječavanja rizika, razumijevanja i ispunjenja zahtjeva svih involviranih i zainteresiranih strana, kao i dostizanja ciljeva organizacije u pogledu kvaliteta poslovanja i pružanja usluga.

BHDCA će održavati i unaprjeđivati komunikaciju između učesnika u sistemu civilnog zrakoplovstva (zrakoplovne organizacije, pojedinci, javnost, zaposleni), težiti da ostvari puno zadovoljstvo svih, uvijek imajući na umu da je primarna uloga BHDCA ostvarivanje visokog nivoa sigurnosti letenja sa ciljem zaštite životne sredine i javnog interesa.

Uključićemo sve zaposlene u razvoj organizacije, koristiti njihovo znanje i iskustvo, isticati njihov doprinos i osigurati okruženje u kojеm su zaposleni motivirani da ostvare svoj puni potencijal.

Osiguraćemo okruženje u kom svi zaposleni stalno poboljšavaju efektivnost i efikasnost radnih procesa i našeg sistema upravljanja.

BHDCA prati, preispituje i usmjerava aktivnosti svih organizacijskih dijelova i pojedinaca kako bi ova politika bila u potpunosti ostvarivana. U tom smislu, obaveza rukovodstva je da osigura da svi zaposleni budu potpuno upoznati sa ovom politikom, da jasno prepoznaju svoje svakodnevne zadatke, ovlaštenja i odgovornosti na ostvarivanju te politike kroz svakodnevne aktivnosti, da im osigura raspoloživost informacija i resursa i da ih maksimalno motivira za stalno postizanje postavljenih ciljeva.

Utvrđena Politika predmet je stalnog preispitivanja od strane rukovodstva, koje je obavezno da politiku neprekidno usavršava i blagovremeno prilagođava svim nastalim promjenama u poslovnom i društvenom okruženju, kao i da tako usavršenu i prilagođenu politiku efikasno sprovodi uz pomoć sistema upravljanja kvalitetom.