Glavni meni


U organizaciji Odsjeka za licence letačkog osoblja Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA), 20. marta 2014. godine, održan je semiar osvježavanja znanja za ovlaštene ljekare zrakoplovne medicine u BiH.

Seminar je organizovan u cilju unapređenja rada i saradnje ovlaštenih ljekara odobrenih od strane BHDCA, a radi osiguranja postignutog nivoa rada ovlaštenih ljekara.

Seminar je obuhvatio sljedeće teme: Priprema za primjenu zrakoplovne medicine saglasno zahtjevima PART- FCL; Ljudski faktori, psihosupstanca i lijekovi u zrakoplovstvu; Postupak izdavanja ljekarskih uvjerenja za klasu 1 i klasu 2; Utvrđivanje neusklađenosti u zrakoplovno-medicinskoj ceritfikaciji ovlaštenih ljekara za klasu 1 i 2 i izvršavanju AME obaveza; Smanjenje zdravstvene sposobnosti kod imaoca certifikata o zdravstvenoj sposobnosti; Osvrt na dokumentaciju sa ljekarskih pregleda i Primjena EMPIC softvera.

Prema riječima Radenka Dubravca, šefa Odsjeka za licence letačkog osoblja, ovom prilikom, ovlašteni ljekari upoznati su i sa novom EU regulativom u oblasti zrakoplovne medicine koju će BHDCA implementirati u domaće zakonodavstvo.