Glavni meni


U vezi sa prilozima u pojedinim medijima koji se odnose na rad Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA) i njenih zaposlenih, u kojima se na neargumentiran način, neobjektivno i tendeciozno tumače nadležnosti i prikazuje uloga BHDCA, želimo da javnost informiramo o sledećem:

BHDCA nije primila zahtjev od strane „VDH Aero“ za izdavanje Potvrde zračnog operatera AOC niti je ikada primila bilo koji dokument iz kojeg bi crpila zvanično saznanje ni o njihovom postojanju niti o eventualnim aktivnostima. Osim toga, niko iz BHDCA nije upravljao helikopterom koji se dovodi u vezu sa „VDH Aero“, niti bilo koje druge organizacije ili kompanije. Stoga, pozivanje na sukob interesa predstavlja samo još jedan tendenciozan napad na poziciju i kredibilitet BHDCA.

U pomenutim prilozima nije iznesen niti javnosti predočen nijedan validan dokaz da je „VDH Aero“ vršio komercijalne letove uz naknadu, niti BHDCA raspolaže takvim dokazima. S tim u vezi, u skladu sa propisima koji reguliraju rad BHDCA, trenutno ne postoji nijedan osnov za reakciju i aktivnosti BHDCA u konkretnom slučaju.

Želimo da istaknemo da BHDCA ne može na osnovu marketinških kampanja u medijima ili bilbordima, preduzeti nikakve mjere, pogotovo što se u konkretnom slučaju ne reklamira operator ili vlasnik zrakoplova, nego je u pitanju privatna zdravstvena ustanova nad kojom BHDCA nema nadležnost.

S ciljem pravilnog informiranja javnosti, ponovo ističemo da je za usluge komercijalnog zračnog prevoza za naknadu ili iznajmljivanje, potrebna Potvrda zračnog opratora (AOC). S tim u vezi, sve aktivnosti suprotne ovome, ukoliko postoje, nisu dopuštene i kažnjive su u skladu sa Zakonom o zrakoplovstvu BiH. Takođe, skrećemo pažnju, kako potencijalnim korisnicima takvih usluga, tako i cjelokupnoj javnosti, da se eventualnim korišćenjem usluga suprotno Zakonu, ugrožava sigurnost, a da je takve aktivnosti potrebno prijaviti u BHDCA.

BHDCA će i dalje, bez izuzetka, u svim slučajevima utvrđivanja bilo kakvih nepravilnosti i aktivnosti koje su u suprotnosti sa Zakonom o zrakoplovstvu BiH, u skladu sa nadležnostima, preduzimati propisane mjere.