• +387 51 921-222
 • Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 • Pon - Pet 08:00-16:00

Plovidbenost

Odsjek za plovidbenost zrakoplova obavlja upravne i nadzorne poslove i sa njima povezane studijsko analitičke i normativno-pravne poslove koji se odnose na: upis zrakoplova u registar; izdavanje ili produženje uvjerenja o plovidbenosti, uvjerenja o provjeri plovidbenosti, uvjerenja o odobravanju organizacija za održavanje zrakoplova, uvjerenje o homologaciji zrakoplova i zrakoplovnih proizvoda, uvjerenja o odobrenju organizacija za vođenje kontinuirane plovidbenosti, uvjerenja o odobrenju organizacija za zrakoplovnu obuku osoblja za tehničko održavanje, Part 66 i nacionalnih dozvola osoblja za tehničko održavanje; odobravanje programa tehničkog održavanja zrakoplova; provođenje kontinuiranog nadzora; ispis zrakoplova iz registra BiH i izdavanje uvjerenja o ispisu.

Spisak organizacija za održavanje zrakoplova u BiH možete preuzeti OVDJE.

Spisak organizacija za održavanje zrakoplova priznatih od strane BHDCA možete preuzeti OVDJE.
UPUTSTVO ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

UPUTSTVO
ZA PODNOŠENјE ZAHTJEVA DIREKCIJI ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO BIH

Zahtjev za izdavanje rješenja, dozvola, potvrda i drugih akata iz nadležnosti BHDCA možete podnijeti:

 • lično u prostorijama Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH;
 • putem pošte na adresu: Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH, V kozarske brigade 18, 78 000 Banja Luka, BiH;
 • putem elektronske pošte na adresu: bhdca@bhdca.gov.ba;
 • faksom na broj: + 387 (0)51/921-520.

Standardizirane obrasce zahtjeva možete preuzeti na web stranici BHDCA.

Obavezno popunite sva tražena polјa i rubrike. Zahtjev mora biti razumlјiv i sadržavati sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti.

Zahtjev mora da sadrži:

 • čitko ime i prezime/naziv stranke,
 • broj telefona,
 • adresu,
 • zvaničnu e-mail adresu putem koje će se odvijati elektronska komunikacija (ukoliko se stranka opredijeli za tu vrstu komunikacije).

Ukoliko obrazac zahtjeva ne popunjavate elektronski, molimo vas da obrazac zahtjeva popunite čitko hemijskom olovkom. Uz zahtjev, obavezno priložiti svu traženu dokumentaciju - dokaze neophodnu za rješavanje po zahtjevu. Ako uz zahtjev prilažete obimnu dokumentaciju, možete je dostaviti i u elektronskom formatu (na CD-u i sl.).

U slučaju da stranka ima zastupnika ili punomoćnika, obavezno navesti ko je zastupnik ili punomoćnik, ime i prezime i adresu podnositelja, odnosno zastupnika ili punomoćnika.

Kada zahtjev dostavlјa poštom, podnositelj zahtjeva ne treba na koverti navoditi ime službenika zaposlenog u BHDCA.

ADMINISTRATIVNE TAKSE

Uz svaki zahtjev, osim propisanih dokumenata i priloga, a na osnovu Zakona o administrativnim taksama ("Službeni glasnik BiH", br. 16/2002, 19/2002, 43/2004, 8/2006, 76/2006, 13/2007 - dr. odluka, 76/2007, 3/2008 - dr. odluka, 42/2008 - dr. odluka, 3/2010 - dr. odluka, 98/2012, 15/2014 - dr. odluka, 78/2014 - dr. odluka, 32/2017 - dr. odluka, 62/2017 - dr. odluka, 53/2017 - dr. odluka, 73/2017 - dr. odluka, 68/2019 - dr. odluka i 18/2020 - dr. odluka), podnositelj zahtjeva treba da uplati:

 • za podnesak (zahtjev, dopuna zahtjeva, molba, prijedlog, prijava i drugo) plaća se taksa u iznosu 5 KM,
 • za rješenje plaća se taksa od 15 KM,
 • za uvjerenje plaća se taksa od 15 KM,
 • za žalbu protiv rješenja plaća se taksa od 10 KM.

Dokaze o uplati administrativne takse (kopije uplatnica) obavezno priložiti uz zahtjev.

Instrukciju o uplati administrativne takse možete pronaći OVDJE.

NAKNADE ZA USLUGE IZ NADLEŽNOSTI BHDCA

Uz zahtjev, ukoliko je to propisano Odlukom o visini naknade za usluge iz nadležnosti BHDCA (''Službeni glasnik BiH'', broj: 56/15 i 82/15), stranka je u obavezi da priloži dokaz o uplati naknade (kopiju uplatnice).

Izvod iz Odluke o visini naknada za usluge iz nadležnosti BHDCA koje se odnose na oblast polovidbenosti zrakoplova možete pogledati OVDJE.

Instrukciju za uplatu naknade možete pogledati OVDJE.

DOPUNA ZAHTJEVA

Nakon što BHDCA zaprimi zahtjev i utvrdi da isti nije potpun, pismeno će o tome obavijestiti podnositelja zahtjeva uz navođenje broja podneska pod kojim je zahtjev zaprimlјen.

Uz dopunu dokumentacije, podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti i svojeručno potpisan propratni akt iz kojeg se jasno vidi da se radi o dopuni podneska u kojem je podnositelj dužan da se pozove na broj podneska za koji dostavlјa dopunjenu dokumentaciju i navođenjem dokumentacije koju dostavlјa, kao i dokaz o uplati administrativne takse (uplatnicu) na dopunu zahtjeva.

Dopunu dokumentacije podnositelj zahtjeva može dostaviti na isti način kao i osnovni zahtjev.

 

Podnositelj zahtjeva dužan je da dostavi svu potrebnu dokumentaciju, dokaz o uplati administrativne taske i naknade, u protivnom, BHDCA će postupiti u skladu sa relevatnim odredbama Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/2002, 12/2004, 88/2007, 93/2009, 41/2013 i 53/2016) i Zakona o administrativnim taksama.

Tek kada zahtjev bude kompletiran (formalno ispravan i uz isti budu dostavlјeni svi dokazi), počinju teći rokovi za izdavanje rješenja, dozvola, potvrda, certifikata iz nadležnosti BHDCA.

Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona +387 (0)51/921-222 ili na e-mail: infopult@bhdca.gov.ba.

Važeća regulativa iz domena plovidbenosti zrakoplova

Obrasci

Zahtjev za produženje plovidbenosti
Zahtjev za prihvatanje nominovanog rukovodećeg osoblja u plovidbenosti
Zahtjev za izdavanje uvjerenja o buci zrakoplova
Zahtjev za registrovanje zrakoplova ili promjenu vlasništva
Zahtjev za izdavanje BHDCA uvjerenja o plovidbenosti
Zahtjev za odobrenje uvjeta za let - dozvole za let
Zahtjev za izdavanje dozvole za let (Permit to fly) prema PART- 21, pododjeljak P
Zahtjev za provjeru plovidbenosti (ARC) radi uvoza zrakoplova iz zemalјa van ECAA područja u BiH
Lista tehničkih podataka o zrakoplovu – transportne kategorije
Lista tehničkih podataka o zrakoplovu opšte / posebne kategorije
Obrazac za registraciju odašiljača pozicije u nuždi (ELT) 406 MHz
Zahtjev za 24-bitnu ICAO adresu zrakoplova (adresa Mode S koda)
Zahtjev za odobrenje programa održavanja
Kontrolna lista za procjenu usklađenosti MP-kompleksni zrakoplovi
Kontrolna lista za procjenu usklađenosti MP-nekompleksni zrakoplovi
Izjava vlasnika – Program održavanja ELA1 zrakoplova koji se ne koriste za komercijalne operacije
Izvještaj o neodobrenim dijelovima
Zahtjev za izdavanje uvjerenja o plovidbenosti za izvoz
Zahtjev za izdavanje ili izmjenu PART-66 dozvola (EASA Form 19)
Zahtjev za konverziju prethodno stečenih dozvola u PART-66
Zahtjev za izdavanje BHDCA PART-66 dozvole na osnovu PART-66 dozvole koje je izdala druga EASA država
Zahtjev za polaganje pojedinih modula iz PART-66 plana i programa
Zahtjev za polaganje ispita na tipu zrakoplova
Zahtjev za izradu izvještaja za priznavanje ispita (Credit Report)
Zahtjev za odobrenje izvještaja za priznavanje ispita (Credit Report)
Zahtjev za direktno odobravanje školovanja na tipu zrakoplova
Zahtjev za prihvatanje školovanja na poslu (OJT) u stranim PART-145 organizacijama
Zahtjev za izdavanje-izmjenu-priznavanje Part 145/MF/MG
Part MG Cross-reference check list CAMO
Zahtjev za izdavanje-izmjenu-priznavanje Part 147
Zahtjev za provjeru plovidbenosti (ARC) vazduhoplova registrovanog u BiH
Zahtjev za izdavanje ARC po preporuci CAMO/AMO/Part 66
Zahtjev za prihvatanje imatelja PART-66 dozvole kao osobe ovlaštene za izdavanje preporuke za ARC
Uslovi leta za izdavanje dozvole za let – odobrenje uslova