• +387 51 921-222
 • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Pon - Pet 08:00-16:00

Zrakoplovna medicina

Pravilnikom o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi sa letačkim osobljem u civilnom zrakoplovstvu utvrđuju se pravila koja obuhvataju uvjete i način izdavanja:
 • dozvola i pripadajućih ovlaštenja pilota zrakoplova,
 • potvrde i pripadajućih ovlaštenja kabinskog osoblja,
 • liječničkih uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za letačko osoblje,
 • zrakoplovno-medicinskim ispitivačima,
 • uređaja za osposobljavanje koji simuliraju let,
 • odobrenja organizacije za obuku letačkog osoblja,
 • odobrenja zrakoplovno-medicinskom centru.
 
U domenu liječničkih uvjerenja, predmetni pravilnik propisuje sljedeće vrste uvjerenja, a to su:
 • liječničko uvjerenje klase 1,
 • liječničko uvjerenje klase 2,
 • LAPL liječnička uvjerenja,
 • liječničko uvjerenje kabinske posade.
Prilog IV Pravilnika o utvrđivanju tehničkih zahtjeva i upravnih postupaka u vezi sa letačkim osobljem u civilnom zrakoplovstvu propisuje uvjete pod kojima se ispituje zdravstvena sposobnost letačkog osoblja, vrijeme na koje se ispituje zdravstvena sposobnost letačkog osoblja, uvjeti pod kojima se izdaju certifikati zrakoplovno-medicinskim ispitivačima (AMEs), liječnicima opće/porodične medicine (GMPs) i liječnicima specijalistima medicine rada (ONMPs), dok su u prilogu VII ovog pravilnika definirani organizacijski zahtjevi koje mora ispuniti zrakoplovno-medicinski centar.
Liječnička uvjerenja za drugo zrakoplovno osoblje (nacionalni zahtjevi)
Izdavanje liječničkog uvjerenja za drugo zrakoplovno osoblje (propisi donešeni kao nacionalni zahtjevi), vrši se po zahtjevu definiranom u Zakonu o civilnom zrakoplovstvu i podzakonskom propisu koji propisuje uvjete i način izdavanja dozvole ili potvrde od strane BHDCA zrakoplovnom osoblju na koje se odnosi.
Tako, padobransko osoblje, piloti letjelica za slobodno letenje (piloti paraglajdera i piloti zmaja bez motora), te piloti mikrolakih zrakoplova (kao što su mikrolaki avion, mikrolaki helikopter, žiroplan, mikrolaka jedrilica, zmaj sa motorom i paraglajder sa motorom), predstavljaju zrakoplovno osoblje kojem BHDCA izdaje dozvolu ili potvrdu o stručnoj obučenosti na temelju zahtjeva propisanih u podzakonskim propisima koji nisu opisani u dokumentu Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (ICAO – Annex 1) ili propisu preuzetom u pravni sustav BiH iz Europske unije.
Navedenom osoblju, u cilju ispunjenja zahtjeva podzakonskog propisa za obveznim posjedovanjem liječničkog uvjerenja, ovlašteni liječnici od strane BHDCA izdat će liječničko uvjerenje klase 2, koje će biti prepoznato kao nacionalno liječničko uvjerenje i nosit će oznaku KLASA NAT 2.
Prijelazni period
 • liječnička uvjerenja izdata sukladno JAR-FCL zahtjevima, ostaju na snazi do sljedećeg produženja, odnosno najduže do 26.01.2023. godine, liječnička uvjerenja izdata sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu utvrđivanja zdravstvene sposobnosti zrakoplovnog osoblja i uvjetima koje mora da ispunjava zdravstvena ustanova i ovlašteni liječnik za obavljanje liječničkih pregleda zrakoplovnog osoblja ("Službeni glasnik BiH", broj 56/10) ostaju na snazi do isteka roka važenja;
 • zrakoplovno-medicinski centri, koji posjeduju certifikat sukladno JAR-FCL 3 zahtjevima, dužni su svoje upravljanje, program osposobljavanja, procedure i priručnike uskladiti u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika;
 • u roku od 5 godina od stupanja na snagu ovog pravilnika, zamijenit će se uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti pilota i certifikati zrakoplovno-medicinskih ispitivača sa certifikatima koji su sukladni formatu utvrđenom u dijelu-ARA.

 

Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA) s ciljem povećanja efikasnosti u izvršavanju provjera zdravstvene sposobnosti za zrakoplovno letačko osoblje, kao i kontrolore letenja, od 2015. godine primjenjuje aplikaciju EMPIC-MED.

Ova aplikacija je rješenje e-uprave kojim se, putem interneta, na različitim lokacijama, spajaju zrakoplovno-medicinski ispitivači (AME) i zrakoplovno-medicinski centri (AeMC) sa nadležnom zrakoplovnom upravom (AMS), u ovom slučaju sa BHDCA.

EMPIC aplikacija posjeduje certifikat ISO 9001:2015, a prepoznata je i od međunarodnih zrakoplovnih organizacija i institucija ICAO i EASA.

NAPUTAK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

NAPUTAK
ZA PODNOŠENјE ZAHTJEVA DIREKCIJI ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO BIH

Zahtjev za izdavanje rješenja, dozvola, potvrda i drugih akata iz nadležnosti BHDCA možete podnijeti:

 • osobno u prostorijama Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH;
 • putem pošte na adresu: Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH, V kozarske brigade 18, 78 000 Banja Luka, BiH;
 • putem elektroničke pošte na adresu: bhdca@bhdca.gov.ba;
 • faksom na broj: + 387 (0)51/921-520.

Standardizirane obrasce zahtjeva možete preuzeti na web stranici BHDCA.

Obvezno popunite sva tražena polјa i rubrike. Zahtjev mora biti razumlјiv i sadržavati sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti.

Zahtjev mora da sadrži:

 • čitko ime i prezime/naziv stranke,
 • broj telefona,
 • adresu,
 • zvaničnu e-mail adresu putem koje će se odvijati elektronička komunikacija (ukoliko se stranka opredijeli za tu vrstu komunikacije).

Ukoliko obrazac zahtjeva ne popunjavate elektronički, molimo vas da obrazac zahtjeva popunite čitko kemijskom olovkom. Uz zahtjev, obavezno priložiti svu traženu dokumentaciju - dokaze neophodnu za rješavanje po zahtjevu. Ako uz zahtjev prilažete obimnu dokumentaciju, možete je dostaviti i u elektroničkom formatu (na CD-u i sl.).

U slučaju da stranka ima zastupnika ili punomoćnika, obvezno navesti ko je zastupnik ili punomoćnik, ime i prezime i adresu podnositelja, odnosno zastupnika ili punomoćnika.

Kada zahtjev dostavlјa poštom, podnositelj zahtjeva ne treba na koverti navoditi ime službenika zaposlenog u BHDCA.

ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE

Uz svaki zahtjev, osim propisanih dokumenata i priloga, a na temelju Zakona o administrativnim pristojbama ("Službeni glasnik BiH", br. 16/2002, 19/2002, 43/2004, 8/2006, 76/2006, 13/2007 - dr. odluka, 76/2007, 3/2008 - dr. odluka, 42/2008 - dr. odluka, 3/2010 - dr. odluka, 98/2012, 15/2014 - dr. odluka, 78/2014 - dr. odluka, 32/2017 - dr. odluka, 62/2017 - dr. odluka, 53/2017 - dr. odluka, 73/2017 - dr. odluka, 68/2019 - dr. odluka i 18/2020 - dr. odluka), podnositelj zahtjeva treba da uplati:

 • za podnesak (zahtjev, dopuna zahtjeva, molba, prijedlog, prijava i drugo) plaća se pristojba u iznosu 5 KM,
 • za rješenje plaća se pristojba od 15 KM,
 • za uvjerenje plaća se pristojba od 15 KM,
 • za žalbu protiv rješenja plaća se pristojba od 10 KM.

Dokaze o uplati administrativne pristojbe (preslike uplatnica) obvezno priložiti uz zahtjev.

Instrukciju za uplatu administrativne pristojbe možete pronaći OVDJE.

NAKNADE ZA USLUGE IZ NADLEŽNOSTI BHDCA

Uz zahtjev, ukoliko je to propisano Odlukom o visini naknade za usluge iz nadležnosti BHDCA (''Službeni glasnik BiH'', broj: 56/15 i 82/15), stranka je u obvezi da priloži dokaz o uplati naknade (kopiju uplatnice).

Izvod iz Odluke o visini naknade za usluge iz nadležnosti BHDCA koje se odnose na oblast zrakoplovne medicine možete pogledati OVDJE.

Instrukciju za uplatu naknada možete pronaći OVDJE.

DOPUNA ZAHTJEVA

Nakon što BHDCA zaprimi zahtjev i utvrdi da isti nije potpun, pismeno će o tome obavijestiti podnositelja zahtjeva uz navođenje broja podneska pod kojim je zahtjev zaprimlјen.

Uz dopunu dokumentacije, podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti i vlastoručno potpisan propratni akt iz kojeg se jasno vidi da se radi o dopuni podneska u kojem je podnositelj dužan da se pozove na broj podneska za koji dostavlјa dopunjenu dokumentaciju i navođenjem dokumentacije koju dostavlјa, kao i dokaz o uplati administrativne pristojbe (uplatnicu) na dopunu zahtjeva.

Dopunu dokumentacije podnositelj zahtjeva može dostaviti na isti način kao i osnovni zahtjev.

 

Podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti svu potrebnu dokumentaciju, dokaz o uplati administrativne pristojbe i naknade, u protivnom, BHDCA će postupiti sukladno relevatnim odredbama Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/2002, 12/2004, 88/2007, 93/2009, 41/2013 i 53/2016) i Zakona o administrativnim pristojbama.

Tek kada zahtjev bude kompletiran (formalno ispravan i uz isti budu dostavlјeni svi dokazi), počinju teći rokovi za izdavanje rješenja, dozvola, potvrda, certifikata iz nadležnosti BHDCA.

Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona +387 (0)51/921-222 ili na e-mail: infopult@bhdca.gov.ba.

Važeća regulativa iz domena zrakoplovne medicine