Zrakoplovna navigacija

Odsjek za zrakoplovnu navigaciju nadležan je za utvrđivanje organizacije i sektorizaciju zračnog prostora BiH u skladu sa standardima i preporukama međunarodnih organizacija – ICAO, EUROCONTROL. Prateći međunarodne standarde i preporučenu praksu iz oblasti zrakoplovne navigacije i vršeći njihovu primjenu u domaće zakonodavstvo, izrađuje prijedloge za poboljšanje organizacije i metoda rada i vrši inspekcijski nadzor u okviru nadležnosti za oblast zrakoplovne navigacije.
Predlaže izmjene, učestvuje u pripremi i donošenju propisa i pojedinačnih pravnih akata na osnovu zakona, drugih propisa, međunarodnih akata, prihvaćenih domaćih i međunarodnih standarda i preporučene prakse koji se tiču politike popune službi kontrole zračnog prometa, procesa  selekcije kandidata, planiranja i obuke kontrolora letenja i njihovog licenciranja, te odobrava Programe stručnog osposobljavanja kontrolora letenja.
Odsjek je zadužen za sertifikaciju novih sistema CNS i njihovih modifikacija. Vrši inspekcijski nadzor tehničkih sredstva, opreme i uređaja bitnih za sigurnost zračne plovidbe, posebno u pogledu ispravnosti, pravilnog rada radio-navigacijskih, radarskih i drugih emisionih i tehničkih  uređaja i sistema veza.
Odsjek prati međunarodne standarde i preporučenu praksu iz oblasti zrakoplovne metereologije i vrši njihovu primjenu u domaće zakonodavstvo. Izrađuje prijedloge pravila i uputstava za pružanje obavezujućih podataka zrakoplovne meteorologije i stalno pruža usluge zrakoplovno meteoroloških informacija za zrakoplove, klimatologiju aerodroma i drugo.
U Odsjeku prate rad davalaca aeronutičkih podataka i pripremu zakonske i organizacione osnove za njihov pravilan rad u sistemu AIS.
Utvrđuje standarde, izrađuje uputstva za rad osoblja u organizacijama koje se bave dizajniranjem procedura za letenje.
Provjerava i odobrava izradu instrumentalnih i vizuelnih procedura  za dolazak, prilaženje, sletanje i neuspjelo prilaženje  zrakoplova na aerodrome u BiH.
Izrađuje analize, predlaže i vrši kontrolu izrađenih dokumenata, kao i objavljenih karata.
Provodi aktivnosti i analize vezane za zaštitu životnog okoliša.
VAŽEĆA REGULATIVA U DOMENU ZRAKOPLOVNE NAVIGACIJE
Pravilnik o uspostavljanju okvira za stvaranje jedinstvenog europskog neba (Službeni glasnik BiH, broj: 40/20)
Pravilnik o uslugama u zračnom prometu (Službeni glasnik BiH, broj: 22/20)
Pravilnik o službi potrage i spašavanja u slučaju zrakoplovne nesreće u BiH (Službeni glasnik BiH, broj: 52/19)
Pravilnik o upravljanju protokom zračnog prometa (Službeni glasnik BiH, broj: 20/19)
Pravilnik o postupku izbjegavanja sudara u letu (Službeni glasnik BiH, broj: 79/18)
Pravilnik o prihvatanju i odstupanju od standarda i postupaka Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo (Službeni glasnik BiH, broj: 66/21)
Pravilnik o NOTAM uredu BiH (Službeni glasnik BiH, broj: 9/18 i 27/21)
Pravilnik o uvjetima za izdavanje certifikata za pružanje usluga u zračnoj plovidbi (Službeni glasnik BiH, broj: 54/17)
Pravilnik o zborniku zrakoplovnih informacija BiH (Službeni glasnik BiH, broj: 51/17)
Pravilnik o dozvolama kontrolora zračnog prometa, organizacijama za obuku i zrakoplovno-medicinskim centrima (Službeni glasnik BiH, broj: 38/17 i 77/19)
Pravilnik o uslugama zrakoplovnog informiranja u BiH (Službeni glasnik BiH, broj: 20/17)
Pravilnik o uspostavi i organizaciji jedinice za upravljanje zračnim prostorom (Službeni glasnik BiH, broj: 9/17)
Pravilnik o uspostavi sustava garancija sigurnosti softvera koji koriste pružatelji usluga zračne plovidbe (Službeni glasnik BiH, broj: 36/16 i 81/16)
Pravilnik o nadzoru u civilnom zrakoplovstvu (Službeni glasnik BiH, broj: 22/16, 55/18 i 5/19)
Pravilnik o zrakoplovnom tehničkom osoblju koje izvršava radne zadaće u svezi sa sigurnošću zračne plovidbe (Službeni glasnik BiH, broj: 05/16)
Pravilnik o utvrđivanju općih i posebnih zahtjeva za pružanje usluga zračne plovidbe (Službeni glasnik BiH, broj: 101/15 i 21/17)
Pravilnik o koordinaciji pružatelja usluga zračne plovidbe (Službeni glasnik BiH, broj: 75/14)
Pravilnik o kvalitetu zrakoplovnih podataka i zrakoplovnih informacija (Službeni glasnik BiH, broj: 61/14 i 9/18)
Pravilnik o stručnom zrakoplovnom meteorološkom osoblju (Službeni glasnik BiH, broj: 35/14 i 39/19)
Pravilnik o informacijama koje treba dostaviti prije uspostavljanja i promjene funkcionalnog bloka zračnog prostora (Službeni glasnik BiH, broj: 61/12)
Naputak o postupanju s govornim, video zapisima i zapisima podataka u jedinicama kontrole letenja - Integralni tekst (Službeni glasnik BiH, broj: 14/05 i 107/10)
Naredba o pravilima letenja zrakoplova ("Službeni glasnik BiH", broj: 52/13)
Pravilnik o interoperabilnosti europske mreže za upravljanje zračnim prometom -Integralni tekst (Službeni glasnik BiH, broj: 45/10 i 65/10)
Pravilnik o pružanju usluga zračne navigacije u jedinstvenom europskom nebu (Službeni glasnik BiH, broj: 45/10)
Pravilnik o organizaciji i korištenju zračnog prostora u jedinstvenom europskom nebu (Službeni glasnik BiH, broj: 45/10)
Pravilnik o određivanju zajedničke šeme naknada za navigacijske usluge zračnog prometa (tekst od značaja za EEP) (Službeni glasnik BiH, broj: 79/10)
Pravilnik o uspostavi zahtjeva za automatske sustave za razmjenu podataka o letu u svrhu najave, koordinacije i transfera letova između jedinica kontrole letenja (Službeni glasnik BiH, broj: 79/10)
Pravilnik o utvrđivanju pravila za fleksibilno korištenje zračnog prostora (Službeni glasnik BiH, broj: 79/10)
Pravilnik o propisivanju zahtjeva o postupcima za planove leta - Uredba EZ 1033/2006 (Službeni glasnik BiH, broj: 102/10)
Pravilnik o propisivanju zahtjeva o postupcima za planove leta - Uredba EZ 1265/2007 (Službeni glasnik BiH, broj: 104/10)
Pravilnik o utvrđivanju zahtjeva za primjenu protokola prijenosa poruka o letu koji se upotrebljava za namjenu obavještavanja, koordinacije i prenosa letova između jedinica kontrole zračnog prometa (Službeni glasnik BiH, broj: 107/10)
Pravilnik o uporabi mjernih jedinica u civilnom zrakoplovstvu (Službeni glasnik BiH, broj: 20/11)
Odluka o pravilima za uspostavljanje službe potrage i spašavanja u BiH i raspodjele odgovornosti u organiziranju potrage i spašavanja (Službeni glasnik BiH, broj: 32/02)
Pravilnik o osnivanju zajedničkog poduzeća za razvoj nove generacije europskog  sustava za upravljanje zračnim prometom (SESAR) (Službeni glasnik BiH, broj: 25/11)
© 2021 BHDCA - Bosna i Hercegovina DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO. All rights reserved. V kozarske brigade 18, 78000 Banja Luka
Telefon: +387 51 921 222; Fax: +387 51 921 520; e-mail: bhdca@bhdca.gov.ba