Пловидбеност

Одсјек за пловидбеност ваздухоплова обавља управне и надзорне послове и са њима повезане студијско аналитичке и нормативно-правне послове који се односе на: упис ваздухоплова у регистар; издавање или продужење увјерења о пловидбености, увјерења о провјери пловидбености, увјерења о одобравању организација за одржавање ваздухоплова, увјерење о хомологацији ваздухоплова и ваздухопловних производа, увјерења о одобрењу организација за вођење континуиране пловидбености, увјерења о одобрењу организација за ваздухопловну обуку особља за техничко одржавање, Part 66 и националних дозвола особља за техничко одржавање; одобравање програма техничког одржавања ваздухоплова; провођење континуираног надзора; испис ваздухоплова из регистра БиХ и издавање увјерења о испису.

Списак организација за одржавање ваздухоплова у БиХ можете преузети ОВДЕ.

Списак организација за одржавање ваздухоплова признатих од стране BHDCA можете преузети ОВДЕ.

ВАЖЕЋА РЕГУЛАТИВА У ДОМЕНУ ПЛОВИДБЕНОСТ ВАЗДУХОПЛОВА
Инструкција о извјештавању о неодобреним ваздухопловним дијеловима (Службени гласник БиХ, број: 96/16)
Правилник о сертификацији пловидбености и еколошкој сертификацији ваздухоплова и ваздухопловних производа, дијелова и уређаја и за сертификацију пројектних и производних организација који нису обухваћени EASA прописима (Службени гласник БиХ, број: 04/16)
Правилник о континуираној пловидбености ваздухоплова и ваздухопловних производа, дијелова и уређаја и о одобравању организација и особља које се бави овим пословима и нису обухваћени EASA прописима (Службени гласник БиХ, број: 93/15)
Правилник о додатним спецификацијама у погледу пловидбености за одређену врсту операција (Службени гласник БиХ, број: 52/15)
Правилник о условима које морају удовољавати оператори ваздухоплова, особље и организације укључени у одржавање и вођење континуиране пловидбености EASA ваздухоплова током коришћења у посебним активностима (Службени гласник БиХ, брoj: 29/15)
Инструкцијa којом се утврђују начини конверзије дозвола ваздухопловно техничког особља у Part-66 дозволе (Службени гласник БиХ, брoj: 71/14)
Инструкцијa којом се утврђују захтјеви везани за прегледе ваздухоплова, ваздухопловних компонената и њихових ресурса (Службени гласник БиХ, брoj: 50/14)
Правилник o увјерењима о пловидбености ваздухоплова за извоз (Службени гласник БиХ, број: 7/14)
Правилник о регистрацији и означавању ваздухоплова (Службени гласник БиХ, брoj: 10/14)
Правилник о инструментима и опреми ваздухоплова (Службени гласник БиХ, број 14/05)
Правилник о континуираној пловидбености ваздухоплова и ваздухопловних производа, дијелова и уређаја и о одобравању организација и особља који се баве овим пословима (Службени гласник БиХ, број: 44/14 и 94/15)
Правилник о сертификацији пловидбености и еколошкој сертификацији ваздухоплова и ваздухопловних производа, дијелова и уређаја и за сертификацију пројектних и производних организација (Службени гласник БиХ, број: 18/15 и 92/15)
Правилник о надзору у цивилном ваздухопловству (Службени гласник БиХ, број: 22/16, 55/18 и 5/19)

Обрасци

Захтјев за продужење пловидбености
Захтјев за прихватање номинованог руководећег особља у пловидбености
Захтјев за издавање увјерења о буци ваздухоплова
Захтјев за регистровање ваздухоплова или промјену власништва
Захтјев за издавање BHDCA увјерења о пловидбености
Захтјев за одобрење услова за лет - дозволе за лет
Захтјев за издавање дозволе за лет-Permit to fly према PART-21 пододјељак P
Захтјев за провјеру пловидбености (ARC) ради увоза ваздухоплова из земаља ван ECAA подручја у БиХ
Листа тeхничких података о ваздухоплову – транспортне категорије
Листа техничких података о ваздухоплову опште / посебне категорије
Образац за регистрацију одашиљача позиције у нужди (ELT) 406 MHz
Захтјев за 24-bitnu ICAO адресу ваздухоплова (адреса Mode S кода)
Захтјев за одобрење програма одржавања
Контролна листа за процјену усклађености MP-комплексни ваздухоплови
Контролна листа за процјену усклађености MP-некомплексни ваздухоплови
Изјава власника – програм одржавања ELA1 ваздухоплова који се не користе за комерцијалне операције
Извјештај о неодобреним дијеловима
Захтјев за издавање увјерења о пловидбености за извоз
Захтјев за издавање или измјену PART-66 дозвола (EASA Form 19)
Захтјев за конверзију претходно стечених дозвола у PART-66
Захтјев за издавање BHDCA PART-66 дозволе на основу PART-66 дозволе које је издала друга EASA држава
Захтјев за полагање појединих модула из PART-66 плана и програма
Захтјев за полагање испита на типу ваздухоплова
Захтјев за израду извјештаја за признавање испита (Credit Report)
Захтјев за одобрење извјештаја за признавање испита (Credit Report)
Захтјев за директно одобравање школовања на типу ваздухоплова
Захтјев за прихватање школовања на послу (OJT) у страним PART-145 организацијама
Захтјев за издавање-измјену-признавање Part 145/MF/MG
Part MG Cross-reference check list CAMO
Захтјев за издавање-измјену-признавање Part 147
Захтјев за провјеру пловидбености (ARC) ваздухоплова регистрованог у БиХ
Захтјев за издавање ARC по препоруци CAMO/AMO/Part 66
Захтјев за прихватање имаоца PART-66 дозволе као особе овлаштене за издавање препоруке за ARC
Услови лета за издавање дозволе за лет – одобрење услова
© 2021 BHDCA - Босна и Херцеговина ДИРЕКЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО. All rights reserved. V козарске бригаде 18, 78000 Бања Лука
Телефон: +387 51 921 222; Fax: +387 51 921 520; e-mail: bhdca@bhdca.gov.ba