• +387 51 921-222
 • Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Пон - Пет 08:00-16:00

Пловидбеност

Одсјек за пловидбеност ваздухоплова обавља управне и надзорне послове и са њима повезане студијско аналитичке и нормативно-правне послове који се односе на: упис ваздухоплова у регистар; издавање или продужење увјерења о пловидбености, увјерења о провјери пловидбености, увјерења о одобравању организација за одржавање ваздухоплова, увјерење о хомологацији ваздухоплова и ваздухопловних производа, увјерења о одобрењу организација за вођење континуиране пловидбености, увјерења о одобрењу организација за ваздухопловну обуку особља за техничко одржавање, Part 66 и националних дозвола особља за техничко одржавање; одобравање програма техничког одржавања ваздухоплова; провођење континуираног надзора; испис ваздухоплова из регистра БиХ и издавање увјерења о испису.


Списак организација за одржавање ваздухоплова у БиХ можете преузети ОВДЕ.

Списак организација за одржавање ваздухоплова признатих од стране BHDCA можете преузети ОВДЕ.

УПУТСТВО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА

УПУТСТВО
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА ДИРЕКЦИЈИ ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО БИХ


Захтјев за издавање рјешења, дозвола, потврда и других аката из надлежности BHDCA можете поднијети:

 • лично у просторијама Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ;
 • путем поште на адресу: Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ, V козарске бригаде 18, 78 000 Бања Лука, БиХ;
 • путем електронске поште на адресу: bhdca@bhdca.gov.ba;
 • факсом на број: + 387 (0)51/921-520.

Стандардизоване обрасце захтјева можете преузети на web страници BHDCA.

Обавезно попуните сва тражена поља и рубрике. Захтјев мора бити разумљив и садржавати све што је потребно да би се по њему могло поступити.

Захтјев мора да садржи:

 • читко име и презиме/назив странке,
 • број телефона,
 • адресу,
 • званичну e-mail адресу путем које ће се одвијати електронска комуникација (уколико се странка опредијели за ту врсту комуникације).

Уколико образац захтјева не попуњавате електронски, молимо вас да образац захтјева попуните читко хемијском оловком. Уз захтјев, обавезно приложити сву тражену документацију - доказе неопходну за рјешавање по захтјеву. Ако уз захтјев прилажете обимну документацију, можете је доставити и у електронском формату (на CD-у и сл.).

У случају да странка има заступника или пуномоћника, обавезно навести ко је заступник или пуномоћник, име и презиме и адресу подносиоца, односно заступника или пуномоћника.

Када захтјев доставља поштом, подносилац захтјева не треба на коверти наводити име службеника запосленог у BHDCA.

АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

Уз сваки захтјев, осим прописаних докумената и прилога, а на основу Закона о административним таксама ("Службени гласник БиХ", бр. 16/2002, 19/2002, 43/2004, 8/2006, 76/2006, 13/2007 - др. одлука, 76/2007, 3/2008 - др. одлука, 42/2008 - др. одлука, 3/2010 - др. одлука, 98/2012, 15/2014 - др. одлука, 78/2014 - др. одлука, 32/2017 - др. одлука, 62/2017 - др. одлука, 53/2017 - др. одлука, 73/2017 - др. одлука, 68/2019 - др. одлука и 18/2020 - др. одлука), подносилац захтјева треба да уплати:

 • за поднесак (захтјев, допуна захтјева, молба, приједлог, пријава и друго) плаћа се такса у износу 5 КМ,
 • за рјешење плаћа се такса од 15 КМ,
 • за увјерење плаћа се такса од 15 КМ,
 • за жалбу против рјешења плаћа се такса од 10 КМ.

Доказе о уплати административне таксе (копије уплатница) обавезно приложити уз захтјев.

Инструкцију о уплати административне таксе можете пронаћи ОВДЕ.

НАКНАДЕ ЗА УСЛУГЕ ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ BHDCA

Уз захтјев, уколико је то прописано Одлуком о висини накнаде за услуге из надлежности BHDCA (''Службени гласник БиХ'', број: 56/15 и 82/15), странка је у обавези да приложи доказ о уплати накнаде (копију уплатнице).

Извод из Одлуке о висини накнада за услуге из надлежности BHDCA које се одосе на област пловидбености ваздухоплова можете погледати ОВДЕ.

Инструкцију за уплату накнаде можете погледати ОВДЕ.

ДОПУНА ЗАХТЈЕВА

Након што BHDCA заприми захтјев и утврди да исти није потпун, писмено ће о томе обавијестити подносиоца захтјева уз навођење броја поднеска под којим је захтјев запримљен.

Уз допуну документације, подносилац захтјева дужан је доставити и својеручно потписан пропратни акт из којег се јасно види да се ради о допуни поднеска у којем је подносилац дужан да се позове на број поднеска за који доставља допуњену документацију, као и доказ о уплати административне таксе (уплатницу) на допуну захтјева.

Допуну документације подносилац захтјева може доставити на исти начин као и основни захтјев.

 

Подносилац захтјева дужан је да достави сву потребну документацију, доказ о уплати административне таске и накнаде, у супротном, BHDCA ће поступити у складу са релеватним одредбама Закона о управном поступку ("Службени гласник БиХ", бр. 29/2002, 12/2004, 88/2007, 93/2009, 41/2013 и 53/2016) и Закона о административним таксама.

Тек када захтјев буде комплетиран (формално исправан и уз исти буду достављени сви докази), почињу тећи рокови за издавање рјешења, дозвола, потврда, сертификата из надлежности BHDCA.

Све додатне информације можете добити на број телефона +387 (0)51/921-222 или на e-mail: infopult@bhdca.gov.ba.

Важећа регулатива из домена пловидбености ваздухоплова

Обрасци

Захтјев за продужење пловидбености
Захтјев за прихватање номинованог руководећег особља у пловидбености
Захтјев за издавање увјерења о буци ваздухоплова
Захтјев за регистровање ваздухоплова или промјену власништва
Захтјев за издавање BHDCA увјерења о пловидбености
Захтјев за одобрење услова за лет - дозволе за лет
Захтјев за издавање дозволе за лет-Permit to fly према PART-21 пододјељак P
Захтјев за провјеру пловидбености (ARC) ради увоза ваздухоплова из земаља ван ECAA подручја у БиХ
Листа тeхничких података о ваздухоплову – транспортне категорије
Листа техничких података о ваздухоплову опште / посебне категорије
Образац за регистрацију одашиљача позиције у нужди (ELT) 406 MHz
Захтјев за 24-bitnu ICAO адресу ваздухоплова (адреса Mode S кода)
Захтјев за одобрење програма одржавања
Контролна листа за процјену усклађености MP-комплексни ваздухоплови
Контролна листа за процјену усклађености MP-некомплексни ваздухоплови
Изјава власника – програм одржавања ELA1 ваздухоплова који се не користе за комерцијалне операције
Извјештај о неодобреним дијеловима
Захтјев за издавање увјерења о пловидбености за извоз
Захтјев за издавање или измјену PART-66 дозвола (EASA Form 19)
Захтјев за конверзију претходно стечених дозвола у PART-66
Захтјев за издавање BHDCA PART-66 дозволе на основу PART-66 дозволе које је издала друга EASA држава
Захтјев за полагање појединих модула из PART-66 плана и програма
Захтјев за полагање испита на типу ваздухоплова
Захтјев за израду извјештаја за признавање испита (Credit Report)
Захтјев за одобрење извјештаја за признавање испита (Credit Report)
Захтјев за директно одобравање школовања на типу ваздухоплова
Захтјев за прихватање школовања на послу (OJT) у страним PART-145 организацијама
Захтјев за издавање-измјену-признавање Part 145/MF/MG
Part MG Cross-reference check list CAMO
Захтјев за издавање-измјену-признавање Part 147
Захтјев за провјеру пловидбености (ARC) ваздухоплова регистрованог у БиХ
Захтјев за издавање ARC по препоруци CAMO/AMO/Part 66
Захтјев за прихватање имаоца PART-66 дозволе као особе овлаштене за издавање препоруке за ARC
Услови лета за издавање дозволе за лет – одобрење услова