Ваздухопловна навигација

Одсјек за ваздухопловну навигацију надлежан је за утврђивање организације и секторизацију ваздушног простора БиХ у складу са стандардима и препорукама међународних организација – ICAO, EUROCONTROL. Пратећи међународне стандарде и препоручену праксу из области ваздухопловне навигације и вршећи њихову примјену у домаће законодавство, израђује приједлоге за побољшање организације и метода рада и врши инспекцијски надзор у оквиру надлежности за област ваздухопловне навигације.

Предлаже измјене, учествује у припреми и доношењу прописа и појединачних правних аката на основу закона, других прописа, међународних аката, прихваћених домаћих и међународних стандарда и препоручене праксе који се тичу политике попуне служби контроле ваздушног саобраћаја, процеса селекције кандидата, планирања и обуке контролора летења и њиховог лиценцирања, те одобрава Програме стручног оспособљавања контролора летења.

Одсјек је задужен за сертификацију нових система CNS и њихових модификација. Врши инспекцијски надзор техничких средства, опреме и уређаја битних за безбједност ваздушне пловидбе, посебно у погледу исправности, правилног рада радио-навигационих, радарских и других емисионих и техничких уређаја и система веза.

Одсјек прати међународне стандарде и препоручену праксу из области ваздухопловне метереологије и врши њихову примјену у домаће законодавство. Израђује приједлоге правила и упутстава за пружање обавезујућих података ваздухопловне метеорологије и стално пружа услуге ваздухопловно метеоролошких информација за ваздухоплове, климатологију аеродрома и друго.

У Одсјеку прате рад давалаца аеронутичких података и припрему законске и организационе основе за њихов правилан рад у систему AIS.

Утврђује стандарде, израђује упутства за рад особља у организацијама које се баве дизајнирањем процедура за летење.

Провјерава и одобрава израду инструменталних и визуелних процедура за долазак, прилажење, слетање и неуспјело прилажење ваздухоплова на аеродроме у БиХ.

Израђује анализе, предлаже и врши контролу израђених докумената, као и објављених карата.

Проводи активности и анализе везане за заштиту животне средине.

ВАЖЕЋА РЕГУЛАТИВА У ДОМЕНУ ВАЗДУХОПЛОВНЕ НАВИГАЦИЈЕ
Правилник o успостављању оквира за стварање јединственог европског неба (Службени гласник БиХ, број: 40/20)
Правилник о услугама у ваздушном саoбраћају (Службени гласник БиХ, број: 22/20)
Правилник о служби потраге и спасавања у случају ваздухопловне несреће у БиХ (Службени гласник БиХ, број: 52/19)
Правилник о управљању протоком ваздушног саобраћаја (Службени гласник БиХ број: 20/19)
Правилник о поступку избјегавања судара у лету (Службени гласник БиХ, број: 79/18)
Правилник о усклађивању Босне и Херцеговине са захтјевима Међународне организације за цивилно ваздухопловство (Службени гласник БиХ, број: 65/18)
Правилник о NOTAM канцеларији БиХ (NOF) (Службени гласник БиХ, број: 9/18 и 27/21)
Правилник о условима за издавање сертификата пружаоца услуга у ваздушној пловидби (Службени гласник БиХ, број: 54/17)
Правилник о зборнику ваздухопловних информација БиХ (Службени гласник БиХ, број: 51/17)
Правилник о дозволама контролора ваздушног саобраћаја, организацијама за обуку и ваздухопловно-медициниским центрима (Службени гласник БиХ, бр. 38/17 и 77/19)
Правилник о услугама ваздухопловног информисања у БиХ  (Службени гласник БиХ, број: 20/17)
Правилник о успостављању и организацији јединице за управљање ваздушним простором (Службени гласник БиХ, број: 9/17)
Правилник о успостављању система гаранција безбједности софтвера који користе пружаоци услуга ваздушне пловидбе (Службени гласник БиХ, број: 36/16 и 81/16)
Правилник о надзору у цивилном ваздухопловству (Службени гласник БиХ, број: 22/16, 55/18 и 5/19)
Правилник о ваздухопловном техничком особљу које извршава оперативне задатке везане за безбједност ваздушне пловидбе (Службени гласник БиХ, број 5/16)
Правилник о утврђивању општих и посебних захтјева за пружање услуга ваздушне пловидбе (Службени гласник БиХ, број: 101/15 и 21/17)
Правилник о координацији пружалаца услуга ваздушне пловидбе (Службени гласник БиХ, број: 75/14)
Правилник о квалитету ваздухопловних података и ваздухопловних нформација (Службени гласник БиХ, број: 61/14 и 9/18)
Правилник о стручном ваздухопловном метеоролошком особљу (Службени гласник БиХ, број: 35/14 и 39/19)
Правилник о информацијама које треба доставити прије успостављања и промјене функционалног блока ваздушног простора (Службени гласник БиХ, бр. 61/12)
Упутство о поступању с говорним, видео записима и записима података у јединицама контроле летења - Интегрални текст (Службени гласник БиХ, број: 14/05 и 107/10)
Наредба о правилима летења ваздухоплова (Службени гласник БиХ, број: 52/13)
Правилник о интероперабилности европске мреже за управљање ваздушним саобраћајем - Интегрални текст (Службени гласник БиХ, број: 45/10 и 65/10)
Правилник о пружању услуга ваздушне навигације у јединственом европском небу (Службени гласник БиХ, број: 45/10)
Правилник о организацији и коришћењу ваздушног простора у јединственом европском небу (Службени гласник БиХ, број: 45/10)
Правилник о одређивању заједничке шеме накнада за навигационе услуге ваздушног саобраћаја (текст од значаја за ЕЕП) (Службени гласник БиХ, број:     79/10)
Правилник о успостављању захтјева за аутоматске системе за размјену података о лету у сврху најаве, координације и трансфера летова између јединица контроле летења (Службени гласник БиХ, број: 79/10)
Правилник о утврђивању правила за флексибилно коришћење ваздушног простора (Службени гласник БиХ, број: 79/10)
Правилник о прописивању захтјева о поступцима за планове лета - Уредба EZ 1033/2006 (Службени гласник БиХ, број: 102/10)
Правилник о прописивању захтјева о поступцима за планове лета - Уредба EZ 1265/2007 (Службени гласник БиХ, број: 104/10)
Правилник о утврђивању захтјева за примјену протокола преноса порука о лету који се употребљава за намјену обавјештавања, координације и преноса летова између јединица контроле ваздушног саобраћаја (Службени гласник БиХ, број: 107/10)
Правилник о употреби мјерних јединица у цивилном ваздухопловству (Службени гласник БиХ, број: 20/11)
Одлукa о правилима за успостављање службе тражења и спашавања у БиХ и расподјеле одговорности у организовању тражења и спашавања (Службени гласник БиХ, број: 32/02)
Правилник о оснивању заједничког предузећа за развој нове генерације европског система за управљање ваздушним саобраћајем (SESAR) (Службени  гласник БиХ, број: 25/11)
© 2021 BHDCA - Босна и Херцеговина ДИРЕКЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО. All rights reserved. V козарске бригаде 18, 78000 Бања Лука
Телефон: +387 51 921 222; Fax: +387 51 921 520; e-mail: bhdca@bhdca.gov.ba