• +387 51 921-222
 • Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Пон - Пет 08:00-16:00

Ваздухопловна навигација

Одсјек за ваздухопловну навигацију надлежан је за утврђивање организације и секторизацију ваздушног простора БиХ у складу са стандардима и препорукама међународних организација – ICAO, EUROCONTROL. Пратећи међународне стандарде и препоручену праксу из области ваздухопловне навигације и вршећи њихову примјену у домаће законодавство, израђује приједлоге за побољшање организације и метода рада и врши инспекцијски надзор у оквиру надлежности за област ваздухопловне навигације.

Предлаже измјене, учествује у припреми и доношењу прописа и појединачних правних аката на основу закона, других прописа, међународних аката, прихваћених домаћих и међународних стандарда и препоручене праксе који се тичу политике попуне служби контроле ваздушног саобраћаја, процеса селекције кандидата, планирања и обуке контролора летења и њиховог лиценцирања, те одобрава Програме стручног оспособљавања контролора летења.

Одсјек је задужен за сертификацију нових система CNS и њихових модификација. Врши инспекцијски надзор техничких средства, опреме и уређаја битних за безбједност ваздушне пловидбе, посебно у погледу исправности, правилног рада радио-навигационих, радарских и других емисионих и техничких уређаја и система веза.

Одсјек прати међународне стандарде и препоручену праксу из области ваздухопловне метереологије и врши њихову примјену у домаће законодавство. Израђује приједлоге правила и упутстава за пружање обавезујућих података ваздухопловне метеорологије и стално пружа услуге ваздухопловно метеоролошких информација за ваздухоплове, климатологију аеродрома и друго.

У Одсјеку прате рад давалаца аеронутичких података и припрему законске и организационе основе за њихов правилан рад у систему AIS.

Утврђује стандарде, израђује упутства за рад особља у организацијама које се баве дизајнирањем процедура за летење.

Провјерава и одобрава израду инструменталних и визуелних процедура за долазак, прилажење, слетање и неуспјело прилажење ваздухоплова на аеродроме у БиХ.

Израђује анализе, предлаже и врши контролу израђених докумената, као и објављених карата.

Проводи активности и анализе везане за заштиту животне средине.

УПУТСТВО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА

УПУТСТВО
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА ДИРЕКЦИЈИ ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО БИХ


Захтјев за издавање рјешења, дозвола, потврда и других аката из надлежности BHDCA можете поднијети:

 • лично у просторијама Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ;
 • путем поште на адресу: Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ, V козарске бригаде 18, 78 000 Бања Лука, БиХ;
 • путем електронске поште на адресу: bhdca@bhdca.gov.ba;
 • факсом на број: + 387 (0)51/921-520.

Стандардизоване обрасце захтјева можете преузети на wеб страници BHDCA.

Обавезно попуните сва тражена поља и рубрике. Захтјев мора бити разумљив и садржавати све што је потребно да би се по њему могло поступити.

Захтјев мора да садржи:

 • читко име и презиме/назив странке,
 • број телефона,
 • адресу,
 • званичну e-mail адресу путем које ће се одвијати електронска комуникација (уколико се странка опредијели за ту врсту комуникације).

Уколико образац захтјева не попуњавате електронски, молимо вас да образац захтјева попуните читко хемијском оловком. Уз захтјев, обавезно приложити сву тражену документацију - доказе неопходну за рјешавање по захтјеву. Ако уз захтјев прилажете обимну документацију, можете је доставити и у електронском формату (на CD-у и сл.).

У случају да странка има заступника или пуномоћника, обавезно навести ко је заступник или пуномоћник, име и презиме и адресу подносиоца, односно заступника или пуномоћника.

Када захтјев доставља поштом, подносилац захтјева не треба на коверти наводити име службеника запосленог у BHDCA.

АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

Уз сваки захтјев, осим прописаних докумената и прилога, а на основу Закона о административним таксама ("Службени гласник БиХ", бр. 16/2002, 19/2002, 43/2004, 8/2006, 76/2006, 13/2007 - др. одлука, 76/2007, 3/2008 - др. одлука, 42/2008 - др. одлука, 3/2010 - др. одлука, 98/2012, 15/2014 - др. одлука, 78/2014 - др. одлука, 32/2017 - др. одлука, 62/2017 - др. одлука, 53/2017 - др. одлука, 73/2017 - др. одлука, 68/2019 - др. одлука и 18/2020 - др. одлука), подносилац захтјева треба да уплати:

 • за поднесак (захтјев, допуна захтјева, молба, приједлог, пријава и друго) плаћа се такса у износу 5 КМ,
 • за рјешење плаћа се такса од 15 КМ,
 • за увјерење плаћа се такса од 15 КМ,
 • за жалбу против рјешења плаћа се такса од 10 КМ.

Доказе о уплати административне таксе (копије уплатница) обавезно приложити уз захтјев.

Инструкцију за уплату административне таксе можете пронаћи ОВДЕ.

НАКНАДЕ ЗА УСЛУГЕ ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ BHDCA

Уз захтјев, уколико је то прописано Одлуком о висини накнаде за услуге из надлежности BHDCA (''Службени гласник БиХ'', број: 56/15 и 82/15), странка је у обавези да приложи доказ о уплати накнаде (копију уплатнице).

Извод из Одлуке о висини накнада за услуге из надлежности BHDCA које се одосе на област ваздухопловне навигације можете погледати ОВДЕ.

Инструкцију за уплату накнаде можете погледати ОВДЕ.

ДОПУНА ЗАХТЈЕВА

Након што BHDCA заприми захтјев и утврди да исти није потпун, писмено ће о томе обавијестити подносиоца захтјева уз навођење броја поднеска под којим је захтјев запримљен.

Уз допуну документације, подносилац захтјева дужан је доставити и својеручно потписан пропратни акт из којег се јасно види да се ради о допуни поднеска у којем је подносилац дужан да се позове на број поднеска за који доставља допуњену документацију и навођењем документације коју доставља, као и доказ о уплати административне таксе (уплатницу) на допуну захтјева.

Допуну документације подносилац захтјева може доставити на исти начин као и основни захтјев.

 

Подносилац захтјева дужан је да достави сву потребну документацију, доказ о уплати административне таске и накнаде, у супротном, BHDCA ће поступити у складу са релеватним одредбама Закона о управном поступку ("Службени гласник БиХ", бр. 29/2002, 12/2004, 88/2007, 93/2009, 41/2013 и 53/2016) и Закона о административним таксама.

Тек када захтјев буде комплетиран (формално исправан и уз исти буду достављени сви докази), почињу тећи рокови за издавање рјешења, дозвола, потврда, сертификата из надлежности BHDCA.

Све додатне информације можете добити на број телефона +387 (0)51/921-222 или на e-mail: infopult@bhdca.gov.ba.

Важећа регулатива из домена ваздухопловне навигације
Процедура промјене организације и структуре ваздушног простора у FIR Сарајево