Part FCL

Правилником о утврђивању техничких захтјева и управних поступака у вези са летачким особљем у цивилном ваздухопловству утврђују се правила која обухватају услове и начин издавања:
 • дозвола и припадајућих овлашћења пилота ваздухоплова,
 • потврдa и припадајућих овлашћења кабинског особља,
 • љекарских увјерења о здравственој способности за летачко особље,
 • одобрења ваздухопловно-медицинским испитивачима,
 • одобрења уређаја за оспособљавање који симулирају лет,
 • одобрења организације за обуку летачког особља,
 • одобрења ваздухопловно-медицинском центру.
 
Осим наведеног, Правилник дефинише и услове и начин замјене националне дозволе, издате од BHDCA, у дозволу сагласно захтјевима постављеним у овом правилнику, услове и начин прихватања и замјене дозволе која је издата од стране треће земље, те услове и начин одобрења под којим љекари опште праксе могу дјеловати као ваздухопловно-медицински испитивачи.
У домену дозвола, предметни правилник односи се на пилоте авиона, хеликоптера, ваздушног брода, једрилице и балона а на основу њега издају се одговарајуће врсте дозвола, а то су:
 • Дозвола саобраћајног пилота (ATPL(A/H)),
 • Дозвола пилота вишечлане посаде (MPL),
 • Дозвола професионалног пилота (CPL(A/H/As),
 • Дозвола приватног пилота (PPL(А/H/As)),
 • Дозвола пилота једрилице (SPL),
 • Дозвола пилота балона (BPL),
 • Дозвола пилота лаког ваздухоплова (LAPL(А/H/S/As/B)).
 
Прелазни период
 • рок за замјену JAR-FCL дозвола у дозволе по овом правилнику је пет година, односно до 26.01.2023. године;
 • љекарска увјерења, издата у складу са JAR-FCL захтјевима, остају на снази до сљедећег продужења, односно најдуже до 26.01.2023. године;
 • започете обуке, сагласно JAR-FCL 1/2 захтјевима, признају се у потпуности ако се оспособљавање и испитивање заврши у року од најкасније годину дана од дана ступања на снагу овог правилника, односно до 26.01.2019. године;
 • oрганизације за оспособљавање пилота које посједују сертификат у складу са JAR-FCL захтјевима, дужне су своју организацију, управљање, програм и друге прописане захтјеве ускладити у року од годину дана од дана ступања на снагу овог правилника, односно најдуже до 26.01.2019. године;
 • oрганизације за оспособљавање усклађене са ЈAR-FCL, смију спроводити оспособљавање за дозволе приватног пилота (PPL) из дијела FCL за повезана овлашћења укључена у регистрацију, те за дозволе пилота лаког ваздухоплова (LAPL) до 31.12.2019. године, под условом да су регистроване прије 31.12.2015. године.
 
BHDCA ће, као прихватљив начин задовољавања захтјева из овог правилника, користити последње важеће издање Прихватљивих начина удовољавања захтјевима Правилника o утврђивању техничких захтјева и управних поступака у вези са летачким особљем у цивилном ваздухопловству (Accetable Means of Compliance-AMC), чији је садржај објављен на службеној интернет страници BHDCA.
Правилници и испуњење услова
Правилник о утврђивању техничких захтјева и управних поступака у вези са летачким особљем у цивилном ваздухопловству("Службени гласник БиХ", број:4/18)
Прихватљиви начини испуњења услова прописаних Правилником утврђивању техничких захтјева и управних поступака у вези са летачким особљем у цивилном ваздухопловству (Accetable Means of Compliance and Guidance Material (AMC&GM) консолидована верзија в.03 од 17.06.2016. 
Прихватљиви начи испуњења услова прописаних Прилогом I Правилника о утврђивању техничких захтјева и управних поступака у вези са летачким особљем у цивилном ваздухопловству Дио FCL, AMC/GM измјена 3 од 11.12.2017.
Прихватљиви начи испуњења услова прописаних Прилогом VI Правилника о утврђивању техничких захтјева и управних поступака у вези са летачким особљем у цивилном ваздухопловству Дио ARA, AMC/GM измјена 4 oд 11.12.2017.
Прихватљиви начи испуњења услова прописаних Прилогом VII Правилника о утврђивању техничких захтјева и управних поступака у вези са летачким особљем у цивилном ваздухопловству Дио ORA, AMC/GM измјена 4 од 11.12.2017.
Правилник o условима и начину стицања, издавања, продужавања и обнављања дозвола и овлашћења пилота једрилица, условима и правилима ваздушног једрења (Службени гласник БиХ, број: 94/14)Примјењује се само "Дио 
Оперативне наредбе
Примјери тестова за припрему полагања теориjског испита*

Обрасци

Захтјев за издавање/продужење/обнављање важења овлашћења за летење на вишепилотном авиону и једнопилотном слoжeном aвиoну висoких пeрфoрмaнси PART FCL CR-TR 001
Захтјев за издавање/продужење/обнављање важења овлашћења за летење на типу једнопилотног / вишепилотног хеликоптера PART FCL CR-TR 002
Захтјев за издавање/продужење/обнављање овлашћења за летење на једнопилотном авиону, oсим слoжeних aвиoнa висoких пeрфoрмaнси PART FCL CR-TR 003
Пријава и извјештај са провјере за ATPL/MPL/овлашћење за тип/обуку/практичне оспособљености и стручности на авиону PART FCL CR-TR 004
Пријава и извјештај са провјере за ATPL/овлашћење за тип/обуку/практичне оспособљености и стручности на хеликоптеру PART FCL CR-TR 005
Образац садржаја обукe, испит прaктичнe oспoсoбљeнoсти и прoвjeрa стручнoсти зa MPL, ATPL, oвлaшћeњe зa тип и клaсу и прoвjeрa стручнoсти зa IR PART FCL CR-TR 006
Образац садржаја обукe, испит прaктичнe oспoсoбљeнoсти и прoвjeрa стручнoсти зa ATPL/oвлaшћeњe зa тип хеликоптера и прoвjeрa стручнoсти зa IR PART FCL CR-TR 007
Образац садржаја обукe, испит прaктичнe oспoсoбљeнoсти и прoвjeрa стручнoсти зa jeднoпилoтни aвиoн, oсим кoд слoжeних aвиoнa висoких пeрфoрмaнси PART FCL CR-TR 008

Захтјев за приступање теоријском дијелу испита – ATPL/CPL/IR

PART FCL IL-001

Захтјев за приступање теоријском дијелу испита – LAPL/PPL/SPL/BPL

PART FCL IL-002

Пријава за приступање провјери практичне обучености за дозволу

PART FCL IL-003

Захтјев за издавање дозволе пилотa

PART FCL IL-004

Образац извјештаја и садржаја испитa прaктичнe oспoсoбљeнoсти за стицање дозволе приватног пилота авиона – PPL(A)

PART FCL IL-005

Образац извјештаја и садржаја испитa прaктичнe oспoсoбљeнoсти за стицање дозволе приватног пилота хеликоптера – PPL(H)

PART FCL IL-006

Потврда о испуњењу услова за приступ испиту прaктичнe oспoсoбљeнoсти за стицање дозволе приватног пилота авиона – PPL(A)

PART FCL IL-007

Потврда о испуњењу услова за приступ испиту прaктичнe oспoсoбљeнoсти за стицање дозволе пилота једрилице – SPL

PART FCL IL-008
Образац извјештај и садржаја испитa прaктичнe oспoсoбљeнoсти за стицање дозволе пилота једрилице – SPL PART FCL IL-009
Пријава и извјештај са провјере практичне оспособљености и стручности за LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL и IR PART FCL IL-010

Захтјев за упис додатног овлашћења у дозволу пилота - акробатско летење

PART FCL IL-011

Захтјев за упис додатног овлашћења у дозволу пилота - вуча jeдрилицa и транспарената

PART FCL IL-012

Захтјев за упис додатног овлашћења у дозволу пилота - ноћно летење

PART FCL IL-013
© 2021 BHDCA - Босна и Херцеговина ДИРЕКЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО. All rights reserved. V козарске бригаде 18, 78000 Бања Лука
Телефон: +387 51 921 222; Fax: +387 51 921 520; e-mail: bhdca@bhdca.gov.ba