Ваздухопловна медицина

Правилником о утврђивању техничких захтјева и управних поступака у вези са летачким особљем у цивилном ваздухопловству утврђујусе правила која обухватају услове и начин издавања:
 • дозвола и припадајућих овлашћења пилота ваздухоплова,
 • потврде и припадајућих овлашћења кабинског особља,
 • љекарских увјерења о здравственој способности за летачко особље,
 • одобрења ваздухопловно-медицинским испитивачима,
 • одобрења уређаја за оспособљавање који симулирају лет,
 • одобрења организације за обуку летачког особља,
 • одобрења ваздухопловно-медицинском центру.
У домену љекарских увјерења, предметни правилник прописује следеће врсте увјерења, а то су:
 • љекарско увјерење класе 1,
 • љекарско увјерење класе 2,
 • LAPL љекарска увјерења,
 • љекарско увјерење кабинске посаде.
Прилог IV Правилника о утврђивању техничких захтјева и управних поступака у вези са летачким особљем у цивилном ваздухопловству прописује услове под којима се испитује здравствена способност летачког особља, вријеме на које се испитује здравствена способност летачког особља, услови под којима се издају сертификати ваздухопловно-медицинским испитивачима (AMEс), љекарима опште/породичне медицине (GMPs) и љекарима специјалистима медицине рада (ONMPс), док су у прилогу VII овог правилника дефинисани организациони захтјеви које мора испунити ваздухопловно-медицински центар.
Љекарска увјерења за друго ваздухопловно особље (национални захтјеви)
Издавање љекарског увјерења за друго ваздухопловно особље (прописи донесени као национални захтјеви), врши се по захтјеву дефинисаном у Закону о цивилном ваздухопловству и подзаконском пропису који прописује услове и начин издавања дозволе или потврде од стране BHDCA ваздухопловном особљу на које се односи.
Тако, падобранско особље, пилоти летјелица за слободно летење (пилоти параглајдера и пилоти змаја без мотора), те пилоти микролаких ваздухоплова (као што су микролаки авион, микролаки хеликоптер, жироплан, микролака једрилица, змај са мотором и параглајдер са мотором), представљају ваздухопловно особље којeм BHDCA издаје дозволу или потврду о стручној обучености на основу захтјева прописаних у подзаконским прописима који нису описани у документу Међународне организације цивилног ваздухопловства (ICAO – Annex 1) или пропису преузетом у правни систем БиХ из Европске уније.
Наведеном особљу, у циљу испуњења захтјева подзаконског прописа за обавезним посједовањем љекарског увјерења, овлашћени љекари од стране BHDCA ће издати љекарско увјерење класе 2, које ће бити препознато као национално љекарско увјерење и носиће ознаку КЛАСА НАТ 2.
Прелазни период
 • љекарска увјерења издата у складу са JAR-FCL захтјевима, остају на снази до сљедећег продужења, односно најдуже до 26.01.2023. године, односно, љекарска увјерења издата у складу са Правилником о условима и начину утврђивања здравствене способности ваздухопловног особља и условима које мора да испуњава здравствена установа и овлашћени љекар за обављање љекарских прегледа ваздухопловног особља ("Службени гласник БиХ", број 56/10) остају на снази до истека рока важења;
 • ваздухопловно-медицински центри, који посједују сертификат у складу са JAR-FCL 3 захтјевима, дужни су своје управљање, програм оспособљавања, процедуре и приручнике ускладити у року од годину дана од дана ступања на снагу овог правилника;
 • у року од 5 година од ступања на снагу овог правилника, замијениће се увјерења о здравственој способности пилота и сертификати ваздухопловно-медицинских испитивача са сертификатима који су у складу са форматом утврђеним у дијелу-ARA.
ВАЖЕЋА РЕГУЛАТИВА У ДОМЕНУ ВАЗДУХОПЛОВНЕ МЕДИЦИНЕ
Правилник о утврђивању техничких захтјева и управних поступака увези са летачким особљем у цивилном ваздухопловству (Службени гласник БиХ бр. 4/18)
Прихватљиви начини испуњења услова прописаних Правилником утврђивању техничких захтјева и управних поступака у вези са летачким особљем у цивилном ваздухопловству (Accetable Means of Compliance and Guidance Material AMC&GM) консолидована верзија в.03 од 17.06.2016.

Прихватљиви начи испуњења услова прописаних Прилогом I Правилника о утврђивању техничких захтјева и управних поступака у вези са летачким особљем у цивилном ваздухопловству Дио FCL, AMC/GM измјена 3 од 11.12.2017.

Прихватљиви начи испуњења услова прописаних Прилогом VI Правилника о утврђивању техничких захтјева и управних поступака у вези са летачким особљем у цивилном ваздухопловству Дио ARA, AMC/GM измјена 4 oд 11.12.2017.

Прихватљиви начи испуњења услова прописаних Прилогом VII Правилника о утврђивању техничких захтјева и управних поступака у вези са летачким особљем у цивилном ваздухопловству Дио ORA, AMC/GM измјена 4 од 11.12.2017.
Правилник о утврђивању захтјева здравствене способности и поступку издавања љекарског увјерења категорије nat ваздухопловном особљу (Службени гласник БиХ број: 1/19) 
Правилник о дозволама контролора ваздушног саобраћаја, организацијама за обуку и ваздухопловно-медициниским центрима (Службени гласник БиХ бр. 38/17)
Правилник о надзору у цивилном ваздухопловству ("Службени гласник БиХ" број: 22/16, 55/18 и 5/19)
© 2021 BHDCA - Босна и Херцеговина ДИРЕКЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО. All rights reserved. V козарске бригаде 18, 78000 Бања Лука
Телефон: +387 51 921 222; Fax: +387 51 921 520; e-mail: bhdca@bhdca.gov.ba