• +387 51 921-222
 • Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
 • Пон - Пет 08:00-16:00

Ваздухопловна медицина

Правилником о утврђивању техничких захтјева и управних поступака у вези са летачким особљем у цивилном ваздухопловству утврђујусе правила која обухватају услове и начин издавања:
 • дозвола и припадајућих овлашћења пилота ваздухоплова,
 • потврде и припадајућих овлашћења кабинског особља,
 • љекарских увјерења о здравственој способности за летачко особље,
 • одобрења ваздухопловно-медицинским испитивачима,
 • одобрења уређаја за оспособљавање који симулирају лет,
 • одобрења организације за обуку летачког особља,
 • одобрења ваздухопловно-медицинском центру.
У домену љекарских увјерења, предметни правилник прописује следеће врсте увјерења, а то су:
 • љекарско увјерење класе 1,
 • љекарско увјерење класе 2,
 • LAPL љекарска увјерења,
 • љекарско увјерење кабинске посаде.
Прилог IV Правилника о утврђивању техничких захтјева и управних поступака у вези са летачким особљем у цивилном ваздухопловству прописује услове под којима се испитује здравствена способност летачког особља, вријеме на које се испитује здравствена способност летачког особља, услови под којима се издају сертификати ваздухопловно-медицинским испитивачима (AMEс), љекарима опште/породичне медицине (GMPs) и љекарима специјалистима медицине рада (ONMPс), док су у прилогу VII овог правилника дефинисани организациони захтјеви које мора испунити ваздухопловно-медицински центар.
Љекарска увјерења за друго ваздухопловно особље (национални захтјеви)
Издавање љекарског увјерења за друго ваздухопловно особље (прописи донесени као национални захтјеви), врши се по захтјеву дефинисаном у Закону о цивилном ваздухопловству и подзаконском пропису који прописује услове и начин издавања дозволе или потврде од стране BHDCA ваздухопловном особљу на које се односи.
Тако, падобранско особље, пилоти летјелица за слободно летење (пилоти параглајдера и пилоти змаја без мотора), те пилоти микролаких ваздухоплова (као што су микролаки авион, микролаки хеликоптер, жироплан, микролака једрилица, змај са мотором и параглајдер са мотором), представљају ваздухопловно особље којeм BHDCA издаје дозволу или потврду о стручној обучености на основу захтјева прописаних у подзаконским прописима који нису описани у документу Међународне организације цивилног ваздухопловства (ICAO – Annex 1) или пропису преузетом у правни систем БиХ из Европске уније.
Наведеном особљу, у циљу испуњења захтјева подзаконског прописа за обавезним посједовањем љекарског увјерења, овлашћени љекари од стране BHDCA ће издати љекарско увјерење класе 2, које ће бити препознато као национално љекарско увјерење и носиће ознаку КЛАСА НАТ 2.
Прелазни период
 • љекарска увјерења издата у складу са JAR-FCL захтјевима, остају на снази до сљедећег продужења, односно најдуже до 26.01.2023. године, односно, љекарска увјерења издата у складу са Правилником о условима и начину утврђивања здравствене способности ваздухопловног особља и условима које мора да испуњава здравствена установа и овлашћени љекар за обављање љекарских прегледа ваздухопловног особља ("Службени гласник БиХ", број 56/10) остају на снази до истека рока важења;
 • ваздухопловно-медицински центри, који посједују сертификат у складу са JAR-FCL 3 захтјевима, дужни су своје управљање, програм оспособљавања, процедуре и приручнике ускладити у року од годину дана од дана ступања на снагу овог правилника;
 • у року од 5 година од ступања на снагу овог правилника, замијениће се увјерења о здравственој способности пилота и сертификати ваздухопловно-медицинских испитивача са сертификатима који су у складу са форматом утврђеним у дијелу-ARA.

 

Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ (BHDCA) с циљем повећања ефикасности у извршавању провјера здравствене способности за ваздухопловно летачко особље, као и контролоре летења, од 2015. године примјењује апликацију EMPIC-MED.

Ова апликација је рјешење е-управе којим се, путем интернета, на различитим локацијама, спајају ваздухопловно-медицински испитивачи (AME) и ваздухопловно-медицински центри (AeMC) са надлежном ваздухопловном управом (AMS), у овом случају са BHDCA.

EMPIC апликација посједује сертификат ISO 9001:2015, а препозната је и од међународних ваздухопловних организација и институција ICAO и EASA.

 

УПУТСТВО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА

УПУТСТВО
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА ДИРЕКЦИЈИ ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО БИХ

Захтјев за издавање рјешења, дозвола, потврда и других аката из надлежности BHDCA можете поднијети:

 • лично у просторијама Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ;
 • путем поште на адресу: Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ, V козарске бригаде 18, 78 000 Бања Лука, БиХ;
 • путем електронске поште на адресу: bhdca@bhdca.gov.ba;
 • факсом на број: + 387 (0)51/921-520.

Стандардизоване обрасце захтјева можете преузети на wеб страници BHDCA.

Обавезно попуните сва тражена поља и рубрике. Захтјев мора бити разумљив и садржавати све што је потребно да би се по њему могло поступити.

Захтјев мора да садржи:

 • читко име и презиме/назив странке,
 • број телефона,
 • адресу,
 • званичну e-mail адресу путем које ће се одвијати електронска комуникација (уколико се странка опредијели за ту врсту комуникације).

Уколико образац захтјева не попуњавате електронски, молимо вас да образац захтјева попуните читко хемијском оловком. Уз захтјев, обавезно приложити сву тражену документацију - доказе неопходну за рјешавање по захтјеву. Ако уз захтјев прилажете обимну документацију, можете је доставити и у електронском формату (на CD-у и сл.).

У случају да странка има заступника или пуномоћника, обавезно навести ко је заступник или пуномоћник, име и презиме и адресу подносиоца, односно заступника или пуномоћника.

Када захтјев доставља поштом, подносилац захтјева не треба на коверти наводити име службеника запосленог у BHDCA.

АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

Уз сваки захтјев, осим прописаних докумената и прилога, а на основу Закона о административним таксама ("Службени гласник БиХ", бр. 16/2002, 19/2002, 43/2004, 8/2006, 76/2006, 13/2007 - др. одлука, 76/2007, 3/2008 - др. одлука, 42/2008 - др. одлука, 3/2010 - др. одлука, 98/2012, 15/2014 - др. одлука, 78/2014 - др. одлука, 32/2017 - др. одлука, 62/2017 - др. одлука, 53/2017 - др. одлука, 73/2017 - др. одлука, 68/2019 - др. одлука и 18/2020 - др. одлука), подносилац захтјева треба да уплати:

 • за поднесак (захтјев, допуна захтјева, молба, приједлог, пријава и друго) плаћа се такса у износу 5 КМ,
 • за рјешење плаћа се такса од 15 КМ,
 • за увјерење плаћа се такса од 15 КМ,
 • за жалбу против рјешења плаћа се такса од 10 КМ.

Доказе о уплати административне таксе (копије уплатница) обавезно приложити уз захтјев.

Инструкцију за уплату административне таксе можете пронаћи ОВДЕ.

НАКНАДЕ ЗА УСЛУГЕ ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ BHDCA

Уз захтјев, уколико је то прописано Одлуком о висини накнаде за услуге из надлежности BHDCA (''Службени гласник БиХ'', број: 56/15 и 82/15), странка је у обавези да приложи доказ о уплати накнаде (копију уплатнице).

Извод из Одлуке о висини накнаде за услуге из надлежности BHDCA које се односе на област ваздухопловне медицине можете погледати ОВДЕ.

Инструкцију за уплату накнада можете пронаћи ОВДЕ.

ДОПУНА ЗАХТЈЕВА

Након што BHDCA заприми захтјев и утврди да исти није потпун, писмено ће о томе обавијестити подносиоца захтјева уз навођење броја поднеска под којим је захтјев запримљен.

Уз допуну документације, подносилац захтјева дужан је доставити и својеручно потписан пропратни акт из којег се јасно види да се ради о допуни поднеска у којем је подносилац дужан да се позове на број поднеска за који доставља допуњену документацију и навођењем документације коју доставља, као и доказ о уплати административне таксе (уплатницу) на допуну захтјева.

Допуну документације подносилац захтјева може доставити на исти начин као и основни захтјев.

 

Подносилац захтјева дужан је да достави сву потребну документацију, доказ о уплати административне таске и накнаде, у супротном, BHDCA ће поступити у складу са релеватним одредбама Закона о управном поступку ("Службени гласник БиХ", бр. 29/2002, 12/2004, 88/2007, 93/2009, 41/2013 и 53/2016) и Закона о административним таксама.

Тек када захтјев буде комплетиран (формално исправан и уз исти буду достављени сви докази), почињу тећи рокови за издавање рјешења, дозвола, потврда, сертификата из надлежности BHDCA.

Све додатне информације можете добити на број телефона +387 (0)51/921-222 или на e-mail: infopult@bhdca.gov.ba.

Важећа регулатива из домена ваздухопловне медицине